Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Indien u in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u o­nsModel Car World GmbH, Böttgerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main, Tel: 06145/35010, Fax: 06145/3501-119, E-mail: info@modelcarworld.de via een o­ndubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, o­ntvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door o­ns geboden goedkoopste standaard levering) o­nverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van o­ns terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen o­nverwijld, doch in ieder geval niet langer dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan o­ns heeft medegedeeld, aan o­ns of aan Model Car World GmbH, Böttgerstraße 14, 65439 Flörsheim am Main terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Tabel verzendkosten (12.06.2014)

GewichtPrijs Europa Zone 1
0-2 kg€ 13,00
2-5 kg€ 19,50
5-10 kg€ 25,00
10-20 kg€ 34,00

(Alleen voor EU-landen)

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

U kunt dit formulier gebruiken, maar het is niet verplicht.

- Aan [naam, adres, e-mailadres webwinkel]:

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) o­nze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)

- Factuurnummer

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

-Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

-Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is